Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů - GDPR
Níže uvedené informace a poučení byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského  Parlamentu  a  Rady  (EU) 2016/679  a  o  ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

Totožnost a kontaktní údaje správce:
CLIMASTYL s.r.o. se sídlem 500 02,  Hradec Králové,  Hořická 283,  IČ:  27506657,  DIČ: CZ27506657, zapsaný v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,  vložka 23057,   tel.:495 211 376, e-mail:, s pobočkou v Pardubicích, Jindřišská  ul.2041, tel.466 536 243, e-mail:.

Účel zpracování osobních údajů
Nabízení obchodu  a služeb,zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt  údajů  a  zpracování  osobních  údajů pro  splnění  právních   povinností  smluvních  stran podle čl.6 odst.I), písm.a),b) a c) a čl.9 Nařízení Evropského  Parlamentu  a Rady  (EU) 2016/679.

Jako subjekt údajů jsem vzal na vědomí poučení správce o možnosti udělení a neudělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené výše, dále o právu odvolat souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů správci a o tom,  že odvoláním  souhlasu  není dotčená   zákonnost   zpracování   vycházejících   ze  souhlasu,  který byl dán před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že správce není oprávněn předat  mé  osobní  údaje  žádné jiné osobě vyjma  poskytovatelů softwaru, IT služeb a aplikací pro správce, ani do jiných členských států EU, ani  do třetí země.

Beru  na  vědomí,  že správce ve znění mnou uvedeném je oprávněn ke zpracování,  shromažďování  a  uchování,  přenositelnosti,  archivaci  mých osobních údajů   po   udělenou  dobu a  po  uplynutí této  doby k výmazu mých osobních údajů. Beru na vědomí, že mám právo na opravu a doplnění mých   osobních údajů,  které  jsem  udělil správci   a  také jsem oprávněn vznést  námitku proti  zpracování mých osobních údajů, jakož  i  o tom,  že správce  vede záznamy o činnostech zpracování mých osobních údajů dle obecného  nařízení.  Beru na vědomí,  že  správce je  oprávněn   pověřitzpracováním    osobních   údajů   zpracovatele,  který  se správcem  uzavře zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany mých osobních údajů uvedených na této straně. Beru  na   vědomí,  že  správce  bude  důsledně  dbát  na  správné zpracování a zabezpečení  mých osobních údajů a učiní adekvátní bezpečnostní opatření   jak   v  manuální  (hmotné),  tak i v elektronické podobě  při jejich  uchování, a to zejména zašifrováním nebo jiné bezpečnostní  opatření  dle poznatků vědy a techniky.

CLIMASTYL s.r.o. zast.
jednatelkou Janou Jindřiškovou

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb
Já, subjekt údajů (zákazník) uděluji:
svobodný, konkrétní, informovaný a transparentní souhlas v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Správci, obchodní korporaci, CLIMASTYL s.r.o. se sídlem 500 02  Hradec Králové, Hořická ul.283, IČ:27506657, DIČ:CZ27506657, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23057 se shromažďováním, zpracováním, uchováváním, přenositelností a archivací mých osobních údajů pro účely obchodu a služeb, resp. pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, dále pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to na dobu 10 let od podepsání a udělení tohoto souhlasu manuálním způsobem a v automatizované podobě prostředky informační technologie. Dále jako subjekt údajů správci uděluji  svobodný, konkrétní, informovaný a   transparentní souhlas, aby po uplynutí 10ti leté lhůty provedl výmaz mých osobních údajů, poskytnutých dle tohoto souhlasu správci, ve strukturovaném, běžně používaném, čitelném formátu dle této listiny. Jako subjekt údajů beru na vědomí poučení o ochraně osobních údajů dle Nařízení EvropskéhoParlamentu  a Rady  (EU) 2016/679  o  ochraně  fyzických   osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (GDPR), což  stvrzuji svým vlastnoručním podpisem na objednávce s mými osobními údaji a tím i souhlas uděluji.
V Hradci Králové, dne 1.1.2020

 

Zelaná úsporám
lomax

2014 - 2022 © Climastyl s.r.o. - kvalitní markýzy, žaluzie a další stínící technika Hradec Králové a Pardubice
Naše působnost v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
Používáme cookies

vyrobil INET-SERVIS.CZ